Historia miesięcznika GMINA

Pierwszy numer wydawnictwa, w formule Biuletynu Informacyjnego, ukazał się z datą 19 stycznia 1995 r., niedługo po powstaniu Fundacji Promocji Gmin Polskich. Jako Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich, ukazujący się w cyklu miesięcznym oraz w wydaniach specjalnych, GMINA wydawana była od 1996 r. i rozprowadzana nieodpłatnie.

Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną magazynu informacyjnego była wiceprezes Fundacji Urszula Ciołeszyńska.

Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli eksperci, dziennikarze specjalizujący się w problematyce żywotnej dla środowiska samorządów terytorialnych, administracji publicznej, organizacji i stowarzyszeń rozwoju lokalnego i regionalnego. W jego składzie znaleźli się m.in. Andrzej Kalinowski (późniejszy twórca i szef wydawnictwa „Polskie Drogi”), Władysław Bibrowski, Małgorzata Buf – Jabłońska, Barbara Potempa i Krzysztof Walczak. Konsultację zapewnił prof. dr Jerzy Olędzki.  

W kolejnych latach GMINĄ kierowali: Henryk Zagańczyk, Tadeusz Maciej Szkamruk, Wojciech Kochanowicz, Włodzimierz Kaleta oraz nieżyjący już redaktorzy: Zbigniew Kozakiewicz i Zenon Kulej. Obowiązki redaktora naczelnego sprawował także Prezes Fundacji – Adolf Reut.

Najdłużej funkcję redaktora naczelnego pełnił dr Mikołaj Niedek, koordynator najważniejszych programowych działań Fundacji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i wynikającymi stąd zadaniami jednostek samorządu terytorialnego.

Początkowo wydawnictwo miało charakter magazynu informującego o najważniejszych inicjatywach Fundacji. Kolejne numery przeistaczały się w regularne, coraz bogatsze w treści wydawnictwa, ukazujące się co dwa miesiące, a następnie co miesiąc. Potem doszły wydania specjalne magazynu, między innymi w 1995 r., poświęcone selektywnej gospodarce odpadami komunalnymi, w związku z pionierską wówczas konferencją samorządową na ten temat.

W okresie minionych osiemnastu lat na łamach GMINY gościły setki osób. Lista nazwisk dziennikarzy, ekspertów, wybitnych postaci świata samorządów, polityki i gospodarki, ekspertów i specjalistów jest bardzo długa.

Niemal w każdym numerze – stosownie do tematyki – publikowano wywiady, rozmowy, wypowiedzi premierów, wicepremierów, ministrów i członków kierownictw właściwych resortów, w szczególności: Infrastruktury, Budownictwa, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Skarbu Państwa, Ochrony Środowiska, szefów państwowych Agencji, m.in.: Rozwoju Przemysłu, Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Mienia Wojskowego, Własności Rolnej Skarbu Państwa, dziś Agencji Nieruchomości Rolnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Towarzyszyły temu rozmowy z reprezentantami środowiska samorządowego oraz posłami i senatorami – szefami komisji Sejmu i Senatu RP.

Do najważniejszych zadań GMINY należało między innymi:

  • informowanie o realizowanych przez Fundację Promocji Gmin Polskich projektach programowych;
  • promowanie jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności gmin wiejskich. Promowanie miast, gmin, powiatów regionów wyróżniających się inicjatywą i wartymi upowszechnienia doświadczeniami;
  • prezentowanie – zgodnie z najpilniejszymi oczekiwaniami i potrzebami środowiska samorządów wartego zainteresowania potencjału i oferty firm, przedsiębiorstw, instytucji.

Szczególny charakter miały wydania monotematyczne, poświęcone najważniejszym dziedzinom i zadaniom inwestycyjnym samorządów, kwestiom rozwoju lokalnego, infrastruktury, drogownictwa, informatyki, gospodarowaniu finansami publicznymi, ochronie środowiska.

GMINA była medialnym patronem wielu konferencji, targów, wystaw organizowanych przez organizacje i instytucje współpracujące z Fundacją lub będącymi jej partnerami. Każdego roku takich patronatów było kilka lub kilkanaście. Najważniejsze, najbardziej trwałe to patronaty nad konkursami: GMINA FAIR PLAY i Lider Zielonej Energii.

W pierwszym wydaniu magazynu pisaliśmy: „dla Rady i Zarządu Fundacji najbardziej liczy się odczuwana przez cały czas presja wielu gmin i miast, szukających nowoczesnych instrumentów promocji i profesjonalnej informacji, efektywnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, finansowych zapewniających modernizację i rozwój”. Pomimo innych niż wtedy uwarunkowań i możliwości, np. wynikających z internetu, zadanie to jest wciąż aktualne.

Do września 2012 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich wydała 140 numerów GMINY. 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY