piątek, 07 listopad 2014 10:41

Prawie 2 mld euro w RPO Kujawsko-Pomorskiego

Napisane przez 

Delegacja samorządowych władz województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele zakończyła w Brukseli negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli ponad 9 miliardami złotych. Wiadomo, na co przeznaczone zostaną te środki. - Znaleźliśmy się w pierwszej siódemce regionów z Polski, które negocjowały kontrakt w Brukseli. Tak się złożyło, że zakończyliśmy te negocjacje jako pierwsi. Nasz program opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro.

Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, kontrakt dla naszego województwa opiewa na kwotę 2 239 459 161 euro - powiedział podczas dzisiejszej (6 listopada) telekonferencji z Brukseli marszałek Piotr Całbecki. W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania, zarządzany przez Urząd Marszałkowski RPO będzie programem dwufunduszowym (korzystającym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego), w ramach którego realizowane będą działania o charakterze inwestycyjnym (72 procent puli środków) i społecznym (28 procent). Ideę podziału środków podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+. Rynek pracy - około 145 mln euro Działania ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Nacisk zostanie położony na poprawę warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub w formie dziennego opiekuna czy niani. Przedsiębiorczość i innowacje - 430 mln euro Ponad 1/5 środków z RPO trafi na wzmocnienie innowacyjności województwa oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie przeznaczone głównie na wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu, a także na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Celem jest również wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, by oferowane przez nie usługi odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców oraz pomagały dostosować działalność do wymagań rynku zagranicznego i pomagały kojarzyć partnerów biznesowych. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - 163 mln euro Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych - słońca, wody, ziemi czy biomasy - to jeden z głównych priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Skupimy się też na kompleksowym podejściu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (np. ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudową systemów grzewczych i instalacją systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.

Zrównoważona mobilność miejska - około 134 mln euro Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, realizacji buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego. Transport: drogi i kolej - około 185 mln euro Kontynuujemy wspieranie rozwoju systemu infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację, rewitalizację sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym oraz zakup i modernizację taboru kolejowego. Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa - 65 mln euro W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Kultura - 30 milionów euro Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych. Zdrowie - 112 milionów euro Sfinansujemy projekty dotyczące między innymi rozbudowy szpitali o nowe oddziały i modernizacji istniejących. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne). Cyfrowy region - 50 milionów euro Będziemy kontynuować działania związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych. Wsparcie skierowane zostanie na informatyzację podmiotów ze sfery administracji, zdrowia, kultury, a także digitalizację zasobów oraz tworzenie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej. Edukacja - 178 mln euro Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy. Solidarne społeczeństwo - 125 mln euro Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, a także społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej. Pakiet terytorialny - 529 mln euro Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona wdrażana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na realizację nowego instrumentu oddolnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania w ramach tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych. Zakończona dziś w Brukseli trzecia i ostatnia tura negocjacji naszego RPO z udziałem przedstawicieli samorządu województwa, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju to jeden z ostatnich etapów prac nad tym strategicznym dla naszego regionu dokumentem. Teraz dokument czekają wewnętrzne konsultacje w strukturach Komisji Europejskiej. Ruszą też prace nad jego uszczegółowieniem.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY