czwartek, 09 październik 2014 11:36

UE zagroziła wstrzymaniem funduszy na gospodarkę odpadami

Napisane przez 

– Komisja Europejska postawiła warunek przyznania pieniędzy unijnych w nowej perspektywie. Jest nim uporządkowanie krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami – poinformował wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Członkowie sejmowych komisji ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego wysłuchali w środę pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769). Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, m.in. obowiązek planów inwestycyjnych. Jak przypomniała senator Jadwiga Rotnicka, ustawa o odpadach nakłada na samorząd województwa obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które mają być głównym instrumentem w tym zakresie i pozwolić wypełnić wszystkie zalecenia nakładanie na Polskę przez UE. – Jednym z najistotniejszych problemów stwierdzonych po analizie tych planów jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Często nie jest uwzględniona hierarchia postępowania z odpadami, w tym planowanie odpowiednich instalacji do ich przetwarzania – wyjaśniła Jadwiga Rotnicka. Projekt nowelizacji przewiduje wobec tego obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. – Nie mają one być tylko załącznikiem, ale obligiem do ustawy o gospodarowaniu odpadami – scharakteryzowała Jadwiga Rotnicka. Jak dodała, rozwiązanie wprowadzone jest po to, by samorząd województwa przy budowie potrzebnych instalacji, mógł korzystać z funduszy krajowych i unijnych. Plany inwestycyjne mają być uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. – Pierwotnie plany te miały być zatwierdzane przez ministra środowiska, uznaliśmy jednak, że gospodarka odpadami jest w gestii samorządów, dlatego plany będą jedynie przez ministra opiniowane – wyjaśniła. Plany inwestycyjne mają być opracowane do 31 grudnia 2015 r. Senacki projekt nowelizacji uznaje za ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów odpowiednio duże spalarnie śmieci (spełniające kryterium co najmniej 500 tys. osób). Nowelizacja pozwala ponadto do regionu gospodarki odpadami włączyć gminy z innych województw. Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział, że projekt nowelizacji jest satysfakcjonujący dla rządu. Jego ostateczny kształt jest wynikiem szerokich konsultacji z Komisją Europejską, która postawiła warunek przyznania pieniędzy unijnych w nowej perspektywie. Jest nim uporządkowanie krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami. – Plany inwestycyjne jako załączniki do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zostały zapisane w umowie partnerstwa – dodał Janusz Ostapiuk.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY