Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
poniedziałek, 12 styczeń 2015 16:40

DOBRY WIATR DLA REGIONÓW

Napisane przez 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej realizuje jesienny cykl wydarzeń w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobry wiatr dla regionów”. Inicjatywa dofinansowana ze środków NFOŚiGW ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat energetyki wiatrowej.

Konferencja „Energetyka wiatrowa integralną częścią Ziemi Lubelskiej”, która odbyła się 26 listopada w Lublinie była czwartą z cyklu bezpłatnych wydarzeń regionalnych. W planach są jeszcze 2 konferencje: w Suwałkach oraz Rzeszowie. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: www.regionalne.psew.pl.

Konferencję otworzył Wojciech Cetnarski, pełniący funkcję Prezesa PSEW, który w swojej prezentacji przedstawił perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i poszczególnych województwach oraz opowiedział zaproszonym gościom o aktualnie planowanych projektach ustaw, które dotyczą sektora odnawialnych źródeł energii.

Następnie głos zabrali dr Michał Wydra z Politechniki Lubelskiej, który omówił temat potencjału energetycznego województwa lubelskiego oraz Piotr Rudyszyn z W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o., który przedstawił prezentacje o warunkach i aspektach prawnych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim. Lubelszczyzna jest dość atrakcyjnym obszarem dla energetyki wiatrowej, choć nie aż tak, jak północne części Polski. Analiza wykazała średnie prędkości wiatru na poziomie 5-6 m/s, a na terenie Lubelszczyzny potencjalnie może powstać około 9 dużych farm wiatrowych o łącznej mocy 422 MW, co daje przeciętnie 170 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW. Roczna produkcja generacji wiatrowej będzie się wahała od 800 GWh do maksymalnie 1094 GWh rocznie, co może stanowić od 14 do 18,8% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną Lubelszczyzny.

Temat dotyczący optymalizacji projektu farmy wiatrowej omówił Karol Mitraszewski z DNV GL Polska. Projektowanie farmy wiatrowej to proces wymagający uwzględnienia bardzo wielu czynników wpływających na możliwość realizacji i efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Są to m.in. produkcja energii elektrycznej, spełnienie wymagań hałasowych i środowiskowych, koszt urządzeń czy koszt budowy i modernizacji dróg dojazdowych. Błędy popełnione na etapie projektowania są trudne do wyeliminowania w późniejszym okresie. Źle zaprojektowana farma wiatrowa nie przynosi zysków, jakie mogłaby przynieść wykorzystując potencjał danej lokalizacji.

Dr hab. Krzysztof Markowicz z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił prezentację nt. akustyki i oddziaływań fizycznych farm wiatrowych. Podstawowym i najważniejszym warunkiem właściwego wyboru lokalizacji parku wiatrowego jest zachowanie tzw. norm jakości środowiska. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się zaawansowane analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Prelekcja „Jak skutecznie przeprowadzać konsultacje społeczne” została wygłoszona przez Adama Królikowskiego z Green Power Development Wind Sp. z o.o. sp. k. W przypadku inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce, konsultacje społeczne wymagane są przy procedurach: oceny oddziaływania na środowisko inwestycji zakończonej wydaniem decyzji środowiskowej oraz zmiany gminnych dokumentów planistycznych na obszarze, na którym planowana jest inwestycja.

Dr hab. Mariusz Matyka z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) umówił temat wpływu energetyki wiatrowej na produkcję rolniczą. Analiza dotychczasowego stanu wiedzy pozwala stwierdzić, że budowa farm wiatrowych nie powinna powodować pogorszenia warunków uprawy roślin rolniczych. Wprost przeciwnie, dostępne źródła wskazują na szereg pozytywnych następstw koegzystencji farm wiatrowych i upraw rolniczych. Energetyka wiatrowa nie stwarza również większych ograniczeń w produkcji roślinnej.

Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce omówił dr Krzysztof Księżopolski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnią prelekcję wygłosiła dr Joanna Sztyber – nt. procesu wydawania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona pierwszym etapem tego procesu, poprzedzając choćby takie decyzje administracyjne, jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzja o pozwoleniu na budowę.

Więcej informacji o wydarzeniach kampanii znajdą Państwo na stronie projektu: www.regionalne.psew.pl.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY