Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 30 listopad 2014 14:48

RAZEM DLA EKOLOGII I SELEKTYWNEJ GOSPODARKI ODPADAMI

Napisane przez 

Od początku 2014 r. Fundacja realizuje zdanie poświęcone monitorowaniu jakości świadczenia usług komunalnych w gospodarce odpadami oraz edukacji proekologicznej mieszkańców w pięciu gminach województwa łódzkiego: Szadek, Zduńska Wola, Wodzierady, Zapolice oraz Burzenin.

Zadanie to wdrażane jest w ramach projektu „Razem dla ekologii” realizowanego ze środków Pomocy Technicznej UE w ramach Konkursu „Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych”. Jego głównym celem jest stworzenie modelu efektywnej ekologicznie i ekonomicznie gospodarki odpadami na podstawie przeprowadzonych badań oraz wypracowanie standardów selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w gminach wraz z systemem ich monitorowania. W końcu października odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Standardy gospodarowania odpadami w naszej gminie” na terenie gminy Szadek.

Od połowy 2013 r. funkcjonuje w Polsce nowy, gminny system odbioru odpadów i coraz  bardziej pojawia się potrzeba oceny skuteczności przyjętych w gminach rozwiązań oraz identyfikacji tych elementów systemu, które wymagają korekt i usprawnień. Zadanie to jest ważne również dlatego, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina powinna wykonać raz do roku analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi – w celu weryfikacji swoich możliwości technicznych i organizacyjnych w tym zakresie. W odpowiedzi na tę potrzebę przeprowadzono badanie ankietowe gospodarstw domowych na terenie pięciu gmin objętych projektem. Zebrane dane, opinie i uwagi mieszkańców na temat stanu czystości w gminie oraz sposobu działania gminnego systemu gospodarowania odpadami pozwoliły na stworzenie solidnej bazy do opracowania efektywnego modelu i standardów gospodarowania odpadami. Badania ankietowe i konsultacje prowadzone przez ekspertów Fundacji na terenie gmin biorących udział w projekcie obejmowały:

– spotkania ekspertów w każdej z gmin uczestniczących w projekcie z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami,

– dyżury ekspertów podczas konsultacji społecznych w każdej z gmin uczestniczących w projekcie,

– spotkanie z organizacjami społecznymi i pracownikami gmin przygotowującymi wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

– udział ekspertów w wyjeździe szkoleniowym do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Łodzi, zorganizowanym dla liderów gminnych (sołtysi, radni, członkowie organizacji pozarządowych, członkowie Młodzieżowej Rady).

Przeprowadzone badania pozwoliły na:

– oszacowanie wskaźnika nagromadzenia odpadów w różnych środowiskach oraz ich skład morfologiczny (dotyczy łącznej masy odpadów oraz frakcji zbieranych w sposób selektywny),

– wstępną ocenę efektywności segregacji „u źródła”,

– analizę ilości i składu odpadów zmieszanych w kontekście ich właściwości i oceny możliwości wydzielenia z nich jeszcze surowców wtórnych i zmniejszenia wielkości strumienia odpadów zmieszanych, które są najmniej pożądane ze względu na koszty gospodarowania nimi, w tym koszty środowiskowe (składowanie odpadów). Na bazie zebranych doświadczeń i opinii oraz opracowywanego równolegle badania morfologicznego odpadów powstał lokalny model świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz strategia edukacji ekologicznej. Model jest złożony z dziesięciu standardów:

STANDARD 1 – PLANOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

STANDARD 2 – ZASADY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW

STANDARD 3 – ZASADY I FORMY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

STANDARD 4 – GMINNE REGULACJE ODPADOWE

STANDARD 5 – OPŁATA – NIEZBĘDNE PRZYCHODY

STANDARD 6 – USŁUGA ODBIORU

STANDARD 7 – USŁUGA ZAGOSPODAROWANIA

STANDARD 8 – TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

STANDARD 9 – OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU

STANDARD 10 – MONITORING SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opracowany model znacząco ułatwia wprowadzanie usług komunalnych wysokiej jakości – w szczególności w obszarze gospodarki odpadami – które z jednej strony powinny być efektywne ekonomicznie i „przyjazne cenowo” mieszkańcom, z drugiej zaś – przyjazne środowisku, spełniając odpowiednie standardy jego ochrony. Działaniom tym towarzyszą stałe akcje edukacyjno-ekologiczne adresowane do społeczności lokalnej, których wiele zostało już zrealizowanych w ramach projektu w 2013 i 2014 r.

Odpady za drzewko w Wodzieradach i Zapolicach

Gmina Wodzierady w ramach projektu „Razem dla Ekologii” zorganizowała publiczne zbiórki makulatury i elektroodpadów, za które każdy mieszkaniec otrzymał w 2013 r. żarówkę energooszczędną, a w roku 2014 wręczane były krzewy. Łącznie zebrano ponad 2 tony elektrośmieci i ponad 2 tony makulatury. W ramach projektu prowadzone były spotkania z mieszkańcami w sołectwach, gdzie poruszana była tematyka projektu oraz sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów na terenie gminy. Dodatkowo, aby propagować dobre zachowania ekologiczne od podstaw u dzieci, gmina z pomocą szkół i biblioteki zorganizowała 4 konkursy ekologiczne, z atrakcyjnymi nagrodami. Dzieci mogły wykazać się wiedzą ekologiczną oraz zdolnościami manualnymi.

Podobnie w Zapolicach, w październiku 2013 r. i w maju 2014 r., odbyły się akcje ekologiczne pn. „Drzewko za odpad”, których organizatorem była gmina. Dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy, którzy licznie przybywali. W zamian za pozyskane talony, mieszkańcy wybierali między szeroką gamą drzewek ozdobnych i różnymi gatunkami kwiatów, które ozdobią ich posesje. Ciekawą inicjatywą było wspólne zbieranie odpadów przez całe sołectwa. Sołectwa te pozyskane drzewka i kwiaty posadziły w miejscach integracji mieszkańców, tj. np. na placach zabaw, w parkach, w pobliżu świetlic itp. Zakupione w ramach projektu „Razem dla ekologii” roślinki pochodziły ze Szkółki Pojemnikowej Ozdobnych Roślin Drzewiastych Dendrofarma. Zebrane odpady zostały nieodpłatnie odebrane przez firmę Remondis Sp. z o.o., która zapewniła także pojemniki do selektywnej zbiórki.

Edukacja ekologiczna w Zduńskiej Woli to inwestycja

Gmina Zduńska Wola stała przed trudnym zadaniem stworzenia systemu gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej. Na terenie gminy funkcjonowało bowiem kilka firm wywozowych, których działania były ściśle zależne od kalkulacji cenowej świadczonych usług. Fakt nieposiadania przedsiębiorstwa komunalnego, które działałoby kompleksowo na terenie gminy i realizowało wymogi dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, organizowania zbiórek odpadów problemowych w ramach świadczonej usługi oraz odbierania odpadów, nie kierując się wyłącznie ceną, stawiał gminę w sytuacji trudnej i wymagał stworzenia systemu „od zera”.

Świadomość zagrożeń wynikających z tytułu nieprawidłowych zachowań w postępowaniu z odpadami u źródła, szczególnie spalanie odpadów w domowych piecach, złe przyzwyczajenia, zubożenie części społeczeństwa gminy, niewłaściwe praktyki w niektórych przedsiębiorstwach w zakresie postępowania z już posegregowanymi odpadami – to wszystko powodowało brak akceptacji mieszkańców dla wprowadzenia zmian. Oprócz wyzwania, jakim było wdrożenie techniczne nowego systemu gospodarowania odpadami, władze gminy stanęły przed dużo większym wyzwaniem – zmiany świadomości zachowań mieszkańców. Przekonanie do segregowania odpadów, szczególnie tych, którzy dotychczas twierdzili, że nie mają śmieci, było niezwykle trudne. Dlatego też szczególnie istotne było przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej w różnych grupach społecznych i wiekowych mieszkańców gminy. W ramach prowadzonego projektu organizowane były spotkania wśród mieszkańców.

Koncepcja spotkań była tak skonstruowana, aby temat nauki gospodarowania odpadami był jakby „przemycany” przy okazji innych tematów lub zabawy. Taka strategia miała na celu zwrócenie uwagi, na jak wiele dziedzin wpływa gospodarowanie odpadami. Celem kampanii było przekonanie odbiorców, że nie jest to wyłącznie zadanie globalne, ale sprawa każdego z nas – tu i teraz, także w zakresie własnego zdrowia i ekonomii. Dlatego właśnie temat śmieci był częścią takich imprez jak: Dzień Kobiet, Festiwal Zdrowia czy Dożynki Gminne, gdzie podczas zabawy i relaksu prezentowano wiedzę na temat modelowych rozwiązań, zalet nowego systemu, zagrożeń wynikających z niewłaściwych praktyk, a dodatkowo służono radą na temat wdrożonych rozwiązań. Doświadczenia minionego roku w funkcjonowaniu przyjętych rozwiązań pokazują coraz większe zadowolenie z wprowadzonych standardów, przekonanie o słuszności przyjętych rozwiązań.

Mamy jednak świadomość, że edukacja ekologiczna musi być zadaniem ciągłym samorządów, a ulepszanie wdrożonych rozwiązań jest nieuniknione. Jesteśmy przekonani, że nie stoimy już przed problemem sami. Poglądy naszych mieszkańców ewoluują, a dalszym zadaniem w dziedzinie edukacji będzie już nie przekonanie o słuszności przyjętych działań, ale kształtowanie i utrwalanie nawyków mieszkańców. Za słusznością wybranych rozwiązań przemawiają również liczby: ilość odebranych odpadów segregowanych, osiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu, wzrost liczby osób wybierających segregację spośród deklarujących.

Tych najmłodszych będziemy kształcić poprzez zabawę w trakcie imprez masowych, zajęć szkolnych i przedszkolnych. Potwierdzeniem trwałości tej metody edukowania najmłodszych było zainteresowanie, jakim cieszyły się w trakcie zabawy, np. zajęcia z grupą klaunów-szczudlarzy, którzy w trakcie zajęć ruchowych z dziećmi nawiązywali do ekologii. W czasie, gdy dziećmi opiekowali się artyści, rodzice mieli kolejną okazję zapoznania się z wdrażanymi standardami gospodarki odpadami w gminie Zduńska Wola. Mając za sobą doświadczenia nabyte w trakcie realizacji projektu, możemy powiedzieć, iż „razem dla ekologii” oznacza również „razem łatwiej i skuteczniej”.

Fundacja Promocji Gmin Polskich na podstawie materiałów i zdjęć z gmin partnerskich projektu „Razem dla Ekologii”.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY