Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 53.

niedziela, 28 wrzesień 2014 22:41

PRACA W SAMORZĄDZIE TO SZTUKA KOMPROMISÓW

Napisane przez 

Rozmowa z Marią Jolantą Batycką-Wąsik – wójtem Lesznowoli w województwie mazowieckim

ANNA CEBULA: Jaka była reakcja pani otoczenia, gdy po raz pierwszy została pani wybrana wójtem?

MARIA JOLANTA BATYCKA-WĄSIK: Pracę w Urzędzie Gminy Lesznowola rozpoczęłam w 1991 r., początkowo jako inspektor, potem kierownik USC i sekretarz gminy. Rada gminy dokonała wyboru mojej osoby na stanowisko wójta gminy Lesznowola w 1998 r. Choć miałam kontrkandydata, wybór był prawie jednomyślny. Reakcja naszych mieszkańców była bardzo sympatyczna.

W obecnej radzie gminy Lesznowola na piętnaście osób jest sześć kobiet, w tym Bożenna Korlak pełni w niej funkcję przewodniczącej. Ile pań było w radzie podczas pani pierwszej kadencji?

Podczas mojej pierwszej kadencji w radzie gminy Lesznowola zasiadało pięć pań, z tym że rada liczyła wówczas dwudziestu jeden radnych. W obecnej kadencji na piętnastu radnych sześć to panie, więc zdecydowanie można mówić o tendencji wzrostowej w tym zakresie.

Wójt-kobieta aktywizuje inne kobiety do działania w samorządzie?

Dużo pań z terenu naszej gminy to osoby bardzo aktywne i zaangażowane w sprawy społeczne – nie potrzebują dodatkowych zachęt do działania. Mimo to, podejmujemy wiele inicjatyw, które inspirują osoby mniej odważne. Taką inicjatywą jest np. projekt „Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola” realizowany w ramach konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Celem projektu było utworzenie i prowadzenie społecznościowego bloga kobiet sołectwa Lesznowola, który ma służyć wymianom doświadczeń kulinarnych, dekoratorskich i florystycznych, z wykorzystaniem umiejętności zdobytych na warsztatach przeprowadzonych w ramach projektu.

Ponadto połowa naszych sołtysów, czyli jedenastu, to panie. Są bardzo zaangażowane w sprawy społeczności lokalnej. Mieszkańcy doskonale wiedzą, do kogo mają się zwrócić z ważnymi dla nich sprawami.

Może pani liczyć na wsparcie kobiet w radzie, czy jednak nie jest to sielankowa współpraca?

Współpraca z radą gminy nie opiera się na solidarności płci, lecz na osiąganiu porozumienia w celu realizacji zadań ważnych dla rozwoju gminy. W mojej ocenie współpraca ta jest wzorowa − zarówno z paniami, jak i z panami. Wiadomo, że praca w samorządzie opiera się na sztuce kompromisów. Tak jest i u nas.

Rozpoczął się rok szkolny. W jakim stanie jest oświata w porównaniu z ubiegłym? Konieczna była restrukturyzacja oświaty? Zmniejszyła się ilość szkół, czy pracę rozpoczęło tyle samo placówek oświatowych co w ubiegłym roku?

Oświata w gminie Lesznowola od zawsze traktowana jest priorytetowo. Na naszym terenie funkcjonuje pięć zespołów szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), w których 1 września br. rozpoczęło naukę prawie 3800 uczniów, natomiast w pięciu gminnych przedszkolach opieką objętych jest blisko 300 uczniów. W gminie funkcjonują 24 niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne. Do tych placówek uczęszcza około 1500 dzieci. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty samorząd Lesznowoli dofinansowuje działalność placówek niepublicznych. W 2014 r. na ten cel przeznaczymy około 14 mln zł. Gminny system oświatowy obejmuje również sześć niepublicznych szkół, w tym szkoły katolickie prowadzone przez parafię. Całości dopełnia sześć niepublicznych żłobków, również dotowanych przez gminę.

Lesznowolski system oświaty nie wymaga restrukturyzacji. Nie ma mowy o likwidacji żadnej z placówek oświatowych, a wręcz przeciwnie. Stale zwiększająca się liczba mieszkańców gminy powoduje, że nasze szkoły i placówki pękają w szwach – i to nie tylko dlatego, że przybywa nowych mieszkańców i dużo uczniów zamieszkuje w ich obwodzie, ale przede wszystkim dlatego, że jakość nauczania jest bardzo wysoka. Od wielu już lat nasze szkoły osiągają najwyższe wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, co plasuje je w grupie czterech procent najlepszych szkół w Polsce. Oświata w naszej gminie jest dla nas stałym powodem do dumy.

Co z ilością etatów dla nauczycieli?

Zwiększająca się stale liczba uczniów ma swoje konsekwencje w ilości etatów nauczycielskich, których jest coraz więcej. Oprócz nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe, nasze placówki oświatowe zatrudniają dużą grupę tzw. nauczycieli wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a więc psychologów, pedagogów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli terapii pedagogicznej i asystentów wielokulturowych. Jesteśmy przekonani, że dobrze i w porę rozpoznane dysfunkcje rozwojowe uczniów, to gwarant tego, że w przyszłości uczniowie ci ukończą szkołę z sukcesem. Na uwagę zasługuje również rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych, zarówno tych rozwijających zainteresowania i talenty, jak i tych niwelujących wszelkie braki uczniów. Wszystko to powoduje, że nauczyciele w gminie Lesznowola nie mogą narzekać na brak pracy.

Udało się przeprowadzić niezbędne renowacje w placówkach oświatowych?

Nasze obiekty są w pełni nowoczesne i funkcjonalne, spełniają najwyższe standardy. Wszystkie mają pracownie komputerowe, świetlice, sale gimnastyczne oraz stołówki z zapleczem kuchennym. Te, które powstały już jakiś czas temu (ZSP w Mrokowie i ZSP w Nowej Iwicznej) są na bieżąco modernizowane.

W 2002 r. został oddany do użytku supernowoczesny obiekt Zespołu Szkół w Łazach, w skład którego wchodzą segmenty: dydaktyczny, żywieniowy, biblioteka, część administracyjna oraz segment sportowy z halą sportową, salą do gimnastyki korekcyjnej i zapleczem sanitarnym.

Najstarszym obiektem oświatowym w Gminie Lesznowola jest Zespół Szkół w Lesznowoli, ale i ta placówka została gruntownie zmodernizowana. W 2007 r. powstał nowoczesny stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią i boiskami do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, kortami tenisowymi, bieżnią oraz torem łuczniczym. Również w 2007 r. wykonano adaptację poddasza szkoły, gdzie zorganizowano sale dydaktyczne, między innymi do nauki języków obcych. W 2010 r. budynek szkoły zyskał nowe skrzydło, w którym znalazło miejsce nowe przedszkole, powierzchnie dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz hala sportowa z zapleczem sanitarnym.

We wrześniu 2013 r. oddany do użytku został I etap Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle – niezwykle nowoczesny obiekt, który będzie łączył w sobie funkcje edukacyjne (szkoła podstawowa, gimnazjum), sportowo-rekreacyjne (wielofunkcyjna hala sportowa, siłownia, klub fitness, kręgielnia) oraz kulturalne (sala koncertowo-widowiskowa, biblioteka). Całość obiektu to 18 tys. m kw. powierzchni użytkowej, a zastosowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne są niespotykane dotąd w tego typu obiektach. Bieżące dbanie o stan bazy oświatowej powoduje, że w okresie wakacji nie musimy przeprowadzać wielkich remontów.

Porozmawiajmy o innych inwestycjach, takich jak drogi, wodociągowanie, kanalizacja. Jak pod względem inwestycji podsumowałaby pani dobiegającą końca kadencję?

Inwestycje w każdym budżecie gminy zajmują znaczącą pozycję. Gmina Lesznowola jest zwodociągowana w stu procentach. Sieć wodociągowa jest rozbudowywana o odcinki w nowo powstających ulicach. Jednocześnie na terenie gminy powstają nowe stacje uzdatniania wody. W ubiegłym roku powstała stacja uzdatniania wody w miejscowości Łazy na ul. Kwiatowej, a obecnie rozpoczynamy realizację stacji w Marysinie.
Inwestycje te realizuje Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Dobiega końca proces kanalizowania gminy. W tym roku rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowościach Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Podolszyn i Janczewice. Jednocześnie prowadzone są prace nad projektami
budowlano-wykonawczymi kanalizacji w Stefanowie, Koloni Warszawskiej
oraz części wschodniej Marysina. W miejscowościach, które już posiadają
sieć kanalizacyjną, cały czas budowane są odcinki sieci w nowych ulicach.

Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej konieczna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. W 2012 r. zakończona została budowa kolejnej nowej oczyszczalni ścieków w Zamieniu − koszt tej inwestycji to prawie 8 mln zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków PROW i WFOŚiGW. W 2013 r. rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Łazach − za około 3,3 mln zł. Inwestycję tę zrealizowaliśmy ze środków własnych gminy. Obecnie dobiegają końca prace nad projektem budowlano-wykonawczym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej. Jej budowa zaplanowana jest na lata 2014-2016.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to w latach 2010-2014 wybudowaliśmy 21 dróg za ok. 27,3 mln zł, zaś na projekty budowy dróg (34) wydaliśmy ok. 1,9 mln zł.

Jak zaplanowała pani finisz tej kadencji?

Zgodnie ze statutami sołectw, każdego roku w terminie do 30 września odbywają się zebrania z mieszkańcami. Na terenie gminy mamy 22 sołectwa, więc państwo sołtysi zorganizowali 22 spotkania z moim udziałem. Będę miała okazję, jak zawsze, podzielić się z mieszkańcami tym, co się udało zrealizować, czego się nie udało i dlaczego. Spotkania te są również doskonałą okazją, aby poznać refleksje naszych mieszkańców na temat jakości życia w gminie.

Czuje się pani spełniona w pracy samorządowca?

Praca w samorządzie daje mi bardzo dużo satysfakcji. Mam kontakt z ciekawymi, zaangażowanymi w sprawy lokalnych społeczności ludźmi, a moje działania dają wymierne rezultaty. Od wielu już lat obserwuję, jak gmina, którą zarządzam, rozwija się i pięknieje w oczach, co sprawia mi ogromną radość.

Podczas ostatnich wyborów samorządowych najwyższa frekwencja sięgała zaledwie 41 procent. Ze statystyki wynika, że niechętnie uczestniczymy w lokalnych wyborach. Jak przekonałaby pani wyborców, że warto głosować? Czy wybierając lokalną władzę mamy realny wpływ na to, jak zmienia się nasze najbliższe otoczenie?

Ta statystyka jest trochę wyższa w gminie Lesznowola. Podczas ostatnich wyborów samorządowych w naszej gminie głosowało 50 proc. uprawnionych. Oczywiście, że wybory samorządowe mają ogromne znaczenie lokalne i tak jak pani zauważyła, biorąc w nich udział, decydujemy o przyszłości naszych miejscowości i o tym, co przez najbliższe cztery lata będzie się działo w najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest, by nie tylko wziąć udział w wyborach, ale w sposób przemyślany zagłosować − na osoby, które nas będą godnie reprezentowały.

Będzie ubiegać się pani o reelekcję?

Tak, oczywiście.

Jakie propozycje ma pani dla mieszkańców gminy w programie wyborczym?

Mój program nie będzie zaskoczeniem dla naszych mieszkańców, ponieważ od lat staram się realizować politykę zrównoważonego rozwoju gminy. Przed nami niezwykłe wyzwanie: rozsądne zagospodarowanie 53 ha gruntów w Mysiadle poprzez stworzenie doskonałej oferty rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej, innowacyjnych technologii − nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla gości.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w nadchodzącej kadencji.

Bardzo dziękuję.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY