Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 50.

środa, 22 styczeń 2014 01:48

INFORMATYZACJA W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Napisane przez 

Wraz z nadejściem nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej zadajemy sobie dużo pytań. Zastanawiamy się, jak wysokie będą środki przeznaczone dla Polski. Pytamy również o to, jakie będzie ich przeznaczenie. Z tego między innymi powodu, postanowiliśmy przyjrzeć się planom rządowym na najbliższe lata w zakresie informatyzacji. Przedstawiamy w tym miejscu wyniki naszej analizy Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” (POPC) z dnia 5 grudnia 2013 r., a przyjętego przez rząd na początku stycznia 2014 r.

Pamiętajmy jednak o tym, że pomimo rozpoczęcia roku 2014 nadal realizowana jest poprzednia perspektywa finansowa – 2007-2013 – której realizacja rozpoczęła się w 2008 r. Wcześniej trwały przygotowania formalne i organizacyjne do jej uruchomienia. Rzeczywiste zakończenie poprzedniej perspektywy nastąpi do końca 2015 r. W tym czasie – zapewne nie później niż od początku 2015 r. – rozpocznie się faktyczna realizacja perspektywy 2014-2020.

Osie priorytetowe POPC

W POPC określono cztery osie priorytetowe, według których będzie zorganizowany cały program. Ich opis, w ślad za treścią POPC, został przedstawiony poniżej.

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Oś obejmuje wspieranie działań związanych z rozwojem infrastruktury internetowej w celu uzyskania przepustowości co najmniej 30 Mbps. Wsparcie, oraz jego wysokość, będą zależne od zidentyfikowanych na danym obszarze potrzeb inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań poszczególnych obszarów, w tym szczególnie z wieloaspektowej (np. obecność infrastruktury, dostępność usług, gęstość zaludnienia, typ zabudowy, ukształtowanie terenu)oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji.

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Tutaj będą wspierane projekty o oddziaływaniu krajowym. Z usług i informacji sektora publicznego udostępnianych elektronicznie będą korzystać mieszkańcy wszystkich regionów Polski. Szczególnie duży nacisk został położony na udostępnianie nowych e-usług, poprawianie e-usług już dostępnych oraz umożliwienie ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego.

Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

W ramach tej osi będą realizowane projekty na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb społecznych w zakresie budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych. Ciekawa jest tutaj propozycja dotycząca między innymi zbudowania możliwości uczestniczenia w referendach i głosowaniach przez Internet.

Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna

Czwarta oś priorytetowa dotyczy pomocy technicznej. Jej główny wysiłek będzie skierowany na wsparcie beneficjentów POPC w zakresie pozyskiwania budżetów na swoje projekty i właściwej ich realizacji.

Budżet POPC

Jak podają autorzy, w przypadku infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach osi I POPC koszt inwestycji szacuje się na co najmniej 17,3 mld PLN, tj. ponad 4 mld euro. Nowy budżet w ramach POPC na ten cel, to ok. 1,03 mld euro. Pozostała część środków pochodzić będzie przede wszystkim z programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2007-2013, w ramach dokończenia realizowanych inwestycji, jak również z budżetu środków prywatnych sektora komercyjnego. Dodatkowo uwzględnia się obecny budżet przewidziany w Planie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Orientacyjne koszty zaproponowanych projektów dotyczących tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych zostały określone w PZIP na kwotę ok. 3,65 mld PLN, tj. ponad 0,862 mld euro. Warto pamiętać również o tym, że projekty w PZIP, przejęte z Planu Informatyzacji Państwa 2007-2010, są finansowane w ramach obecnego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (POIG), którego realizacja zakończy się w roku 2015.

Podsumowując, nowo pozyskany budżet stanowi około ok. 26 proc. budżetu – ok. 4 mld euro w nowej perspektywie. Pozostałe ok. 74 proc. stanowi przeniesienie budżetu z perspektywy obecnej i musi być rozliczone do końca 2015 r.

Zakresy oddziaływania POPC

POPC łączy w sobie działania z obecnej perspektywy finansowej skupionej głownie w POIG oraz nowe środki na perspektywę 2014-2020.

Autorzy POPC stwierdzają, że Polska wypada niezbyt mocno na tle średniej z krajów Unii Europejskiej. Badany przez KE poziom zaawansowania dostępnych e-usług publicznych w Polsce w 2010 r. wynosił 90 proc. dla e-usług skierowanych do przedsiębiorców przy średniej unijnej 94 proc. oraz 85 proc. dla e-usług dla obywateli przy średniej UE27 równej 87 proc. Wykorzystanie e-usług z e-administracji na przełomie 2011 i 2012 r. wyniosło: ponad 90 proc. przedsiębiorstw oraz 48 proc. osób fizycznych. Tylko 16 proc. osób fizycznych wysłało przez Internet wypełnione formularze, a średnia UE wynosi 29,5 proc. Warto jednak nadmienić, że w ostatniej perspektywie 2007-2013 badane wskaźniki wyraźnie wzrosły, co oznacza, że ostatnie lata spowodowały istotny rozwój podaży i wykorzystania e-usług w Polsce.

W POPC wyszczególniono dwanaście obszarów kluczowych w zakresie udostępniania e-usług. Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy te działania, które mogą być bardziej interesujące dla samorządów. Są to, cytując treść POPC, następujące zakresy działań:

1.       Rynek pracy:

·         scentralizowanie usług dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców i przedsiębiorców oraz publicznych służb zatrudnienia poprzez e-PUP,

·         zapewnienie jednego punktu dostępu do wszystkich ofert pracy pochodzących z sektora publicznego,

·         umożliwienie aplikowania o pracę w sektorze publicznym w formie elektronicznej,

·         przeniesienie nowych usług rynku pracy do Internetu – obecnie dostępna jest rejestracja osób bezrobotnych.

2.       Ubezpieczenia i świadczenia społeczne:

·         internetowe konto ubezpieczonego, zintegrowane z innymi usługami e-administracji,

·         kolejne usługi udostępniane przez ZUS: dalsza elektronizacja zwolnień lekarskich i ich przesyłania od lekarzy wystawiających do ZUS – w koordynacji z projektem P1 realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia MZ),

·         utworzenie na poziomie centralnym skonsolidowanego systemu informatycznego, wspomagającego gminy, powiaty i województwa w realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego.

3.       Ochrona zdrowia:

·         rozwój e-usług, w tym udostępnionych w projektach P1 i P2, realizowanych przez Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia, związanych z zarządzaniem elektroniczną dokumentacją medyczną przez pacjenta (e-recepta, e-skierowania, e-zwolnienia w integracji z ZUS, e-rejestracja na wizytę do lekarza, wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o dostępności leków),

·         w RPO: środki na dostosowanie systemów teleinformatycznych świadczeniodawców do wymiany danych w ramach ogólnopolskiego systemu informacji – kryteria wyboru projektów będą weryfikowały komplementarność ich funkcji z systemami krajowymi,

·         dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z systemem informacji medycznej,

·         wsparcie telemedycyny: konsultacje między pracownikami medycznymi, kontakty pacjent-lekarz, rozwój aplikacji cyfrowych wspomagających monitorowanie stanu zdrowia, profilaktyka zdrowotna i procesy lecznicze, medycyna powypadkowa i ratownictwo medyczne.

4.       Prowadzenie działalności gospodarczej:

·         wystawianie i przesyłanie przez przedsiębiorców elektronicznych faktur do wszystkich podmiotów publicznych,

·         rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności, np. angielska wersja językowa, mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie zakresu informacji dostępnych na portalu,

·         komunikacja elektroniczna z administracją podatkową za pomocą Portalu Podatkowego,

·         umożliwienie pełnego elektronicznego wglądu w akta spraw podatkowych.

5.       Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo:

·         umożliwienie elektronicznego składania pism procesowych w postępowaniu cywilnym wraz z załącznikami (dowodami) oraz dokonywania doręczeń,

·         wdrożenie elektronicznych akt sprawy, dostępnych dla sędziów, uczestników postępowania i ich pełnomocników przez Internet (możliwość zapoznania się z aktami sądowymi oraz protokołami elektronicznymi z rozpraw bez konieczności osobistej obecności w sądzie; oszczędność kosztów związanych z wydrukami, korespondencją i przejazdami),

·         rejestracja rozpraw audio-wideo w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (pełne utrwalenie rzeczywistego przebiegu rozpraw),

·         dokonywanie czynności procesowych (np. przesłuchiwanie świadków, biegłych i stron postępowania) na odległość przy użyciu systemów do wideokonferencji.

6.       Prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych:

·         wektoryzacja map stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny,

·         kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i dane geoprzestrzenne administracji rządowej i samorządowej w standardzie dyrektywy INSPIRE,

·         zapewnienie każdemu dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności w ewidencji gruntów i budynków EGIB (kataster nieruchomości), bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

·         zapewnienie możliwości przeglądania, wyszukiwania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych z rejestrów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonych przez organy administracji inne niż służba geodezyjna i kartograficzna,

·         unowocześnienie procesów związanych z produkcją i udostępnianiem danych statystycznych.

7.       Nauka i szkolnictwo wyższe:

·         utworzenie centralnego narzędzia dostępu do informacji publicznej, zasobów naukowych i interaktywnych usług elektronicznych dla studentów, naukowców, przedsiębiorców, administracji publicznej i obywateli,

·         umożliwienie zdalnego ubiegania się o finansowanie nauki, przy założeniu: najwyższego stopnia transakcyjności procedury, podejścia procesowego, kompleksowej obsługi elektronicznej od złożenia wniosku, poprzez opinię recenzentów, aż po wydanie decyzji,

·         świadczenie usługi zdalnej sprawozdawczości i centralnego zasilania bazy przez podmioty szkolnictwa wyższego.

8.       Podatki i cła:

·         utworzenie nowych usług dla podatników podatku VAT i CIT oraz podniesienie do poziomu pięciu wybranych dostępnych już e-usług,

·         podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta poprzez stworzenie elektronicznego zintegrowanego systemu obsługi klienta na granicy (lądowej, morskiej, lotniczej i kolejowej),

·         umożliwienie automatycznej wymiany danych między Centralną Bazą Danych administracji skarbowej, a innymi jednostkami administracji państwowej (integracja Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników jako rejestru referencyjnego z pozostałymi państwowymi rejestrami referencyjnymi),

·         automatyzacja czynności od objęcia towarów procedurą gospodarczą, aż do zakończenia tej procedury (obecnie w postaci elektronicznej obsługiwane jest jedynie zgłoszenie celne do procedury, a sam proces obsługi procedury gospodarczej, w tym komunikacja z przedsiębiorcą, nie ma wsparcia elektronicznego).

9.       Sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie:

·         umożliwienie, w jak najszerszym zakresie, elektronicznego załatwiania spraw urzędowych w zakresie paszportów,

·         wprowadzenie usługi umawiania przez Internet wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy,

·         umożliwienie złożenia w formie elektronicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

·         elektroniczne udostępnienie rejestru wyborców i spisu wyborców.

10.   Zamówienia publiczne:

·         utworzenie portalu eZamowienia umożliwiającego przeprowadzanie za pomocą środków elektronicznych całego procesu postępowania o udzielenie zamówienia,

·         elektronizacja procesu postępowania o udzielenie zamówienia w trybach inicjowanych przez publikację ogłoszenia oraz procesu dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznych,

·         automatyczne, bieżące dokumentowanie czynności podjętych w trakcie postępowania,

·         automatyczne generowanie dokumentacji postępowania,

·         automatyczna ocena ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy możliwe będzie skwantyfikowanie wybranych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.

11.   Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe:

·         umożliwienie masowego powiadamiania o zagrożeniach za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na telefony komórkowe lub naziemnej telewizji cyfrowej,

·         możliwość dokonywania zgłoszeń i zawiadomień policji z wykorzystaniem aplikacji mobilnych,

·         spersonalizowane zgłoszenia ratunkowe (automatyczne dołączenie do zgłoszenia  specjalnych danych przypisanych do konkretnego abonenta – tzw. złota lista),

·         eCall: automatyzacja zgłoszeń przy wypadkach drogowych (komunikacja systemu zainstalowanego w pojeździe z systemem służb ratunkowych),

·         usługi wspomagające przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami.

12.   Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:

·         elektronizacja wymiany danych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych rolników,

·         wprowadzenie elDAS (identyfikacja elektroniczna rolników),

·         wprowadzenie ewidencji rolników i producentów jako podstawowego zasobu danych, na których budowane są usługi we wszystkich jednostkach resortu rolnictwa,

·         wdrożenie e-usług zapewniających wsparcie producentów rolnych przy zarządzaniu gospodarstwem rolnym, rozwoju e-sprzedaży, doradztwo i transfer wiedzy, w tym utworzenie jednego punktu dostępu elektronicznego do ww. e-usług.

  W zakresie tzw. funkcji horyzontalnych POPC wskazuje następujące obszary działania:

1.       upowszechnienie i poprawa funkcjonalności głównego mechanizmu potwierdzania tożsamości obywatela w elektronicznych kontaktach z administracją, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych poprzez profil zaufany ePUAP,

2.       poprawa jakości danych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych,

3.       optymalizacja wydatków na infrastrukturę poprzez m.in. wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej,

4.       rozwój funkcjonalności oraz niezawodności centralnego punktu dostępu do e-usług publicznych, tj. platformy ePUAP.

Regiony słabiej rozwinięte

Prawie cały kraj został w POPC sklasyfikowany jako regiony słabo rozwinięte. Nie jest nim tylko województwo mazowieckie. Dlatego dotacja UE dla tego województwa w ramach nowej perspektywy finansowej będzie liczona na poziomie 80 proc. budżetu. Wynika to z faktu, że w poprzedniej perspektywie finansowej Mazowsze również należało do obszarów słabo rozwiniętych. Pozostałe piętnaście województw stanowi obszary słabiej rozwinięte. Dlatego też dotacja dla nich jest liczona na poziomie 85 proc.

Co dalej?

W latach 2014 i 2015 mamy czas zamykania poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i otwierania nowej, na lata 2014-2020. Urzędy samorządowe będą pracować zatem ze zdwojoną aktywnością. Będzie to czas zamykania obecnych projektów, ich rozliczania i audytów. W tym samym czasie trzeba pracować nad pomysłami na nowe projekty, które uzyskają finansowanie w nowej perspektywie. Ważne jest zatem, aby w kolejnych latach zastosować dobrą zasadę kontynuacji, poprawy i rozwoju dotychczas uzyskanych efektów prac, co również dobrze widać w koncepcji POPC.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY