Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 47.

wtorek, 03 grudzień 2013 21:39

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Napisane przez 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest oceniana w sposób permanentny. Odpowiedzialne są za to dziesiątki instytucji, ale również audytorzy wewnętrzni i biegli rewidenci.

W pierwszej kolejności nadzór nad gospodarką finansową JST sprawuje w imieniu lokalnej społeczności organ stanowiący, czyli rada gminy, rada powiatu czy sejmik wojewódzki. Do tego należy dodać działania prowadzone przez instytucje ustawowo zobowiązane do realizacji zadań kontrolnych. Choćby Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli, urzędy kontroli skarbowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na działalność tych instytucji nakładają się również czynności kontrolne związane z wykorzystaniem środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa (oprócz urzędów kontroli skarbowej kontrolę w tym zakresie prowadzą wojewodowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy). Jednostki samorządu terytorialnego poddawane są także specjalistycznej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy itd.

Do tego szerokiego już zestawu dodać należy działalność komórek audytu wewnętrznego, które – pomimo wyraźnego przypisania w przepisach prawa funkcji doradczej – bardzo często w swoich działaniach skupiają się na „tropieniu afer i poszukiwaniu winnych”.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Wśród tego szerokiego zestawu różnorakich działań oceniających gospodarkę finansową, którym poddawane są jednostki samorządu terytorialnego, wymienić należy również badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Podobnie, jak w przypadku audytu wewnętrznego, gdy obowiązek realizacji zadań pojawia się w jednostce samorządu terytorialnego po przekroczeniu przez kwotę wolumenu budżetu (suma dochodów i przychodów, lub wydatków i rozchodów) poziomu 40 milionów złotych, również w przypadku badania sprawozdania finansowego nie na każdą jednostkę samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek badania sprawozdania finansowego.  Dotyczy on tych jednostek, których liczba mieszkańców przekracza 150 000 osób. Kryterium to zapisane zostało w ustawie o finansach publicznych[1]. Badanie sprawozdania finansowego na jego podstawie obowiązywać  będzie województwa samorządowe, dużą grupę powiatów, dużych miast na prawach powiatu. Przede wszystkim miasta wojewódzkie. Szczęśliwie obowiązek taki ominie mniejsze jednostki samorządu terytorialnego.

Konstrukcja uzależnienia obowiązku badania sprawozdań finansowych od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego jest odmienna od reguł określonych w ustawie o rachunkowości dla podmiotów gospodarczych. W tych bowiem przypadkach, obowiązek badania sprawozdania finansowego jest uzależniony od wielkości jednostki, czy raczej zakresu działania jednostki wyrażonej wielkością zatrudnienia lub kwotami sum aktywów czy wielkością przychodów.

W konsekwencji rozwiązania przyjętego dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązek badania sprawozdania finansowego nie jest uzależniony wprost od wielkości budżetu czy stopnia jego skomplikowania. Obowiązek ten nie będzie dotyczył miasta na prawach powiatu, w obszarze którego zamieszkuje 130 000 osób, natomiast będzie dotyczył powiatu ziemskiego otaczającego to miasto, z uwagi na okoliczność przekroczenia przez zamieszkujących go mieszkańców liczby 150 000 osób.

Dla przykładu obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta będzie dotyczył powiatu nowosądeckiego, zamieszkiwanego przez około 200 000 mieszkańców, przy poziomie dochodów i wydatków budżetowych 130 000 000 zł[2].  Natomiast nie będzie dotyczył Miasta Nowy Sącz, przed 1999 rokiem siedziby województwa, zamieszkiwanego przez niecałe 90 000 mieszkańców. Przy czym dochody i wydatki budżetu tego Miasta sięgają poziomu około 400 000 000 zł[3]. Trudno też porównywać stopień skomplikowania obu budżetów, biorąc pod uwagę, że w przypadku Miasta Nowy Sącz obejmuje zadania gminy i powiatu grodzkiego.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:

1.    Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2.    Łączny bilans, obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowychjednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3.    Łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

4.    Łączne zestawienie zmian w funduszu, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.[4]

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego różni się od sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, których kształt określa bezpośrednio ustawa o rachunkowości. Jest to związane z odmiennymi  podstawami prowadzenia działalności, a więc również różnymi funkcjami sporządzanego sprawozdania finansowego. Natomiast w obu przypadkach, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa, sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zadania biegłego rewidenta

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.[5] W szczególności opinia wydana przez biegłego rewidenta powinna potwierdzać, że badane sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu obowiązujących zasad rachunkowości. Generalne zasady rachunkowości określa ustawa o rachunkowości. Natomiast specyfika jednostek sektora publicznego spowodowała, że ogólne zasady zostały uszczegółowione dla nich w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Opinia biegłego rewidenta nie ogranicza się wyłącznie do zgodności sprawozdania z zasadami rachunkowości, ale powinna również odnosić się do jego zgodności z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem. Tak więc sprawozdanie finansowe winno uwzględniać także standardy określone co najmniej w przepisach  ustawy o finansach publicznych i przepisów ustrojowych, regulujących działalność gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Biegły rewident ma obowiązek w swojej opinii wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę. Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, jak również w przypadku wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii winien w sposób jednoznaczny wskazywać powody swojego stanowiska.

Opinia biegłego rewidenta powinna zostać uzupełniona o raport z przeprowadzonego badania. Obok ogólnej charakterystyki jednostki powinien on zawierać potwierdzenie uzyskania żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń od badanej jednostki oraz ocenę prawidłowości stosowanego w niej systemu rachunkowości. Raport winien obejmować przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez ocenianą jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

Opinia wraz z raportem biegłego rewidenta stanowi uzupełnienie sprawozdań przygotowywanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego i przedstawianych do oceny organowi stanowiącemu w trakcie prac nad absolutorium. Bowiem w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, opinia biegłego rewidenta jest rozpatrywana przez komisję rewizyjną rady lub sejmiku wojewódzkiego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego. Te wszystkie dokumenty stanowią podstawę do przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przyjęcie absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia biegłego rewidenta daje podstawy do przyjęcia założenia, że sprawozdania finansowe zostały przygotowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującym prawem. A więc jego funkcja obejmuje zapewnienie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o realności ocenianych w sprawozdaniach danych.

Zbliża się koniec roku obrachunkowego. Kierownik jednostki winien więc zawrzeć z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych[6]. Ponadto sprawozdanie finansowe wraz z opinią winno zostać dostarczone do organu stanowiącego do 31 maja. Najwyższy czas przypomnieć więc, że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane przepisami prawa powinny już dokonać zlecenia badania swoich sprawozdań finansowych biegłym rewidentom.[1] Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

[2] Na 2013 r. powiat nowosądecki zaplanował dochody na poziomie 131 467 536 zł, natomiast wydatki 131 515 312 zł.

[3] Na 2013 r. budżet Miasta Nowy Sącz zaplanowano po stronie dochodów wpływy na poziomie 397 986 753 zł, po stronie wydatków 396 183 401 zł.

[4] Zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Finansów  dnia 5 lipca 2010 r. w    sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

[5] Zgodnie z art. 65 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

[6] Zgodnie z art. 66 ust 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY