Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
wtorek, 24 wrzesień 2013 16:46

GMINA EKOINNOWACJI

Napisane przez 

Zarząd Fundacji Promocji Gmin Polskich ma przyjemność poinformowania czytelników Magazynu Samorządowego „GMINA” o uzyskaniu największej liczby punktów przez projekt złożony w tegorocznym konkursie Edukacji Ekologicznej ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kategorii „Ekoinnowacje w ochronie środowiska”. Nasza satysfakcja jest tym większa, że konkurencja była znaczna.

Nie po raz pierwszy – jak mniemamy – doceniono zapewne walory merytoryczne projektu skorelowane z bardzo dziś istotnymi potrzebami samorządów terytorialnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komisja konkursowa miała też zapewne na uwadze dorobek wcześniejszych zrealizowanych i pomyślnie zakończonych projektów Fundacji, realizowanych dzięki środkom dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak: „Nasza Gmina Chroni Klimat” (2010-2011) i ostatnio „Gminny Lider Recyklingu” (2011-2013).

Partnerami Fundacji są – podobnie jak w poprzednich inicjatywach – Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej oraz znana w wielu rejonach naszego kraju, wypróbowana w stosowaniu nowoczesnych technologii, warszawska spółka inżynieryjna „WAPECO”, której specjalnością są innowacyjne i ekologiczne materiały budowlane. Partnerstwo z tą firmą oznacza możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami i ośrodkami naukowo-badawczymi, gwarantującymi najwyższą jakość promowanych rozwiązań. Nowy projekt rozpocznie swoje – jesteśmy o tym przekonani, że owocne – życie już w październiku tego roku.

Mamy nadzieję, że publikowane poniżej informacje o możliwościach i warunkach udziału w tym projekcie okażą się przydatne dla potencjalnych jego uczestników i chętnych. Zachęcamy więc do lektury i nawiązania kontaktu z Fundacją.

Aktualnie samorządy gminne posiadają wiele kompetencji ustawowych i możliwości wdrażania zasad oraz osiągania celów trwałego i zrównoważonego rozwoju – choć nie są one w wystarczającym stopniu wykorzystywane. Zakres tych możliwości i obszarów odpowiedzialności stale się poszerza, wraz z delegowaniem wielu, coraz to nowych, zadań publicznych na szczebel lokalny. Problemem nie jest wyłącznie sposób finansowania tych zadań, lecz świadomość środowisk samorządowych (w szczególności liderów, kadr zarządzających i radnych) do wykorzystania tych obszarów dla wdrażania procesów innowacyjności ekologicznej. Wynika to często z niewiedzy lub braku dostępu do źródeł rzetelnej, kompleksowej i profesjonalnej informacji oraz do fachowych doradców i ekspertów, szczególnie w mniejszych gminach i na terenach wiejskich. Do kluczowych obszarów kompetencji polityki samorządowej ukierunkowanej na wdrażanie innowacyjności, w szczególności ekologicznej, należy obszar gospodarki komunalnej.

W projekcie szczególny nacisk zostanie położony na różnice między standardową ochroną środowiska na poziomie minimum i zwykłego respektowania wymogów prawnych, a podejmowaniem działań i przedsięwzięć o charakterze ekoinnowacyjnym, ale również kwestie, jak wdrażać nowe wymogi prawne, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, w sposób innowacyjny. Poprzez pokazanie, jak mogą i powinny być wdrażane ekoinnowacje w gospodarce komunalnej, zostanie również upowszechniona wiedza na temat ich znaczenia dla gospodarki, regionu i kraju. Program edukacyjny projektu (szkoleń e-learningowych) będzie zwracał uwagę na powiązania między ekonomią (ekonomicznością), a ekologią (ekologicznością) innowacyjnych rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej, w szczególności jak energo-, zasobo- wodo- i materiałooszczędność przekłada się, często w dłuższej perspektywie czasowej, na wymierne oszczędności finansowe w budżecie lokalnym. W programie podkreślana też będzie rola innowacji informatycznych w polityce komunalnej i funkcjonowaniu urzędu gminy, które sprzyjają efektywności ekologicznej z uwagi na odmaterializowanie wielu procesów, a tym samym zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

Celem projektu jest zatem budowa wiedzy na temat ekoinnowacyjności i efektywności ekologicznej w środowisku kadr JST i innych instytucji publicznych, jej weryfikacja w procesie edukacyjnym przewidzianym w ramach projektu oraz nadanie tej charakteru interaktywnego dzięki możliwościom internetowym i e-learningowym.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi „Eko-gminy.pl Kampania informacyjno-edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej” adresowany jest do pracowników urzędów gmin, powiatów i województw, odpowiedzialnych i zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem przestrzennym, polityką energetyczną, infrastrukturą komunalną, rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, budownictwem komunalnym, zamówieniami publicznymi itp.

Edukacyjna część programu kierowana jest do urzędników wszystkich szczebli, jak również do zainteresowanych liderów samorządowych, radnych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych. Pośredni i bezpośredni wpływ na rozwój ekoinnowacyjności w gminach i w sferze gospodarki komunalnej ma wiele różnych organów JST i instytucji administracji publicznej. I to do tego środowiska mamy nadzieję docierać z treściami zawartymi w programie merytorycznym. Uwzględnia on, co warto podkreślić, wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej dzięki Serwisowi Samorządowemu PAP.

Działania przewidziane w projekcie uszeregowane zostały w następujących blokach zadaniowych: promocja samego projektu związana z rekrutacją jego uczestników; szkolenia e-learningowe pt. „Ekoinnowacje w gminie”; przygotowanie i edycja wydawnictw edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, głównie w edycji internetowej oraz konkurs „Gmina Ekoinnowacji”, którego rozstrzygnięcie nastąpi tradycyjnie podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej doświadczenia z blisko 2-letniej realizacji całego projektu.

Najważniejszą częścią projektu są szkolenia e-learningowe. W poprzednich, podobnych projektach uczestniczyło blisko trzy tysiące przedstawicieli samorządów i administracji lokalnej, z których zdecydowana większość uzyskała certyfikaty szkoleniowe. Obecnie przygotowane szkolenia „rozpisane” zostały na 24 wykłady merytoryczne, ujęte w modułach tematycznych, prowadzonych w formie comiesięcznych sesji wykładowych, połączonych z konsultacjami i testami. Szkolenia będą miały charakter elastyczny, dostosowany do możliwości czasowych szkolących się. Uczestnikiem e-szkoleń będzie mogła być wyłącznie osoba zarejestrowana. Szkolenia realizowane będą za pośrednictwem czterech zintegrowanych, tematycznych platform e-learningowych, utworzonych w ramach poprzednich projektów edukacyjno-ekologicznych dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt rozpocznie się w IV kwartale 2013 r. i potrwa do połowy 2015 r.

Dla zorientowania potencjalnych uczestników w tematyce szkoleń będą one dotyczyć różnych aspektów innowacyjności ekologicznej, w szczególności w takich obszarach działalności JST, jak: polityka energetyczna gminy, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtowanie zieleni miejskiej i przestrzeni publicznej, gospodarka wodno-ściekowa, transport publiczny, gospodarka rolna, budownictwo komunalne, zielone zamówienia publiczne. Informacje o projekcie będzie można wkrótce uzyskać na portalu eko-gminy.pl. Zapraszamy!

Prezes Zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich

ADOLF REUT

Koordynator Projektu

MIKOŁAJ NIEDEK

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY