Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
niedziela, 25 sierpień 2013 17:04

RUCH TO GWARANCJA ZDROWIA I DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Napisane przez 

Rozmowa z Prezesem Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, Antonim Barą

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW), od lat organizuje znane imprezy, projekty i inicjatywy sportowe o powszechnym, ogólnospołecznym charakterze. Jednak o samej organizacji wiemy niezbyt wiele. Mógłby Pan przedstawić bliżej Federację?

KFSdW jest organizacją zrzeszającą Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i jego Związki oraz inne osoby prawne, których przedmiotem działania jest szeroko rozumiana kultura fizyczna. Jest platformą współdziałania członków w dziele upowszechniania kultury fizycznej, promowania zdrowego sportowego stylu życia, a tym samym podnoszenia zdrowia Polaków na wyższy poziom. Obecnie zrzeszamy 28 członków. Poprzez zrzeszone w Federacji organizacje pozarządowe chcemy docierać do wszystkich gmin i miast w Polsce z różnego rodzaju przedsięwzięciami sportowymi o jak największym odbiorze społecznym, aby móc jak najskuteczniej wpływać na poprawę sprawności fizycznej społeczeństwa oraz wspierać zdrowy styl życia. Federacja działa od 1996 r.

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach Sportowy Turniej Miast i Gmin to najlepiej znane inicjatywy Federacji. Jakie są najważniejsze założenia tej imprezy?

Sportowy Turniej Miast i Gmin jest polską wersją Światowego Dnia Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All), w ostatnią środę maja. Od 1988 r. organizatorem tej imprezy jest w Polsce KFSdW. W latach 2009-2011 KFSdW, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, organizowała Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywane były XV-XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Mimo, że inicjatywa rozszerzenia formuły Światowego Dnia Sportu – Challenge Day – wyszła z TAFIS-y, oprócz Polski, żaden z krajów członkowskich nie przystąpił do jej realizacji w praktyce. Challenge Day, organizowany przez TAFISA, do tej pory rozgrywany jest na starych zasadach.

W 2012 r., kontynuując rozpoczęte działania, po raz piąty, w tym samym terminie: od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia matki do Dnia Dziecka), na podobnych zasadach zorganizowaliśmy Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich – XVIII Sportowy turniej Miast i Gmin. Koordynację Turnieju i jego ocenę na szczeblu krajowym prowadziła Centralna Komisja Turniejowa powoływana przez KFSdW. Promocję i koordynację Turnieju na szczeblu wojewódzkim prowadziły Wojewódzkie Komisje Turniejowe powoływane przy zarządach wojewódzkich TKKF.

Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem turnieju był samorząd terytorialny, który powoływał własnego koordynatora albo zlecał to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.

Niezmienny też był cel tej imprezy?

Celem głównym imprezy, jak wszystkich podejmowanych przez nas inicjatyw, jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, w szczególności tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą systematycznie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Zwróciłem się m. in. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do dyrektorów przedszkoli, szkół, przedsiębiorstw państwowych, samorządowych i właścicieli firm prywatnych, rektorów wyższych uczelni, trenerów, instruktorów, działaczy i animatorów kultury fizycznej o pomoc w organizacji imprezy. Pod patronatem samorządów lokalnych przygotowaliśmy bogaty program sportowy, turystyczny, rozrywkowy.

Kto może startować w STMiG?

Wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy – zarówno osoby dorosłe, jak i przedszkolaki, uczniowie, studenci, pracownicy działających tam firm, a także wczasowicze. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach turniejowych: grach sportowych, zawodach (np. wędkarskich, tanecznych itp.), turystyce lub innej formie aktywności ruchowej. Zgłaszania udziału miasta lub gminy w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich dokonuje właściwy organ samorządu terytorialnego. Pliki pobrane ze strony KFSdW, takie jak zgłoszenie, wykaz imprez oraz sprawozdanie z turnieju, po wypełnieniu przesyła on do Centralnej Komisji oraz umieszcza na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Rywalizacja ogólnopolska odbywa się w 6 grupach: I grupa do 5 tys. mieszkańców, II od 5 tys. Do 7,5 tys. i analogicznie, do 15, 40, 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Kryteriami, decydującymi o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę, jest stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych ludności do ogólnej liczby mieszkańców w procentach, iloczyn liczby zorganizowanych imprez i liczba dni, w których zostały przeprowadzone, a także łączna liczba startujących w testach Coopera przeprowadzonych w ramach turniejów. Punktacja każdego z kryteriów jest następująca: za I miejsce – liczba punktów równa liczbie startujących miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt., za II zaś – liczba punktów równa liczbie startujących miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt. itd., a za III minus 2 pkt. itd. Ostatnie miasto lub gmina w każdej grupie otrzymuje 1 pkt. Wynikiem łącznym jest suma punktów otrzymanych w trzech wymienionych wcześniej kryteriach.

Najlepsze miasta i gminy mogą liczyć na nagrody?

Nagrodą będzie sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, który laureaci wybiorą sobie sami. Środki finansowe na nagrody będą mogły być przeznaczone na zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie obiektów sportowych, zgodnie z potrzebami i wyborem laureatów, z wyjątkiem sprzętu osobistego użytku np.: dresy, koszulki, buty itp. Bezpośrednimi odbiorcami sprzętu będą mogły być stowarzyszenia kultury fizycznej lub inne organizacje, wokół których skupia się życie sportowe danego terenu, wytypowane przez wskazane przez władze zwycięskich miast i gmin. W każdej grupie przewidziano nagrody pieniężne: za I miejsce – 10 tys. zł, II miejsce – 9 tys. zł, III miejsce – 8 tys. zł, za miejsca IV-X – po 4 tys. zł.

Ponadto 40 miast i gmin, które zajęły dalsze miejsca we wszystkich grupach, otrzyma po 3 tys. zł. Liczba przyznanych nagród będzie proporcjonalna do liczby startujących w każdej grupie miast i gmin. Pamiątkowe plakiety otrzyma 60 laureatów – 10 czołowych miast i gmin w każdej grupie. Szczegółowe dane można znaleźć na naszej stronie internetowej www.federacja.com.pl.

Kto patronuje tej ogromnej imprezie?

W roku bieżącym patronat nad V. Europejskim Tygodniem Sportu dla Wszystkich-XIX Sportowym turniejem Miast i Gmin objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wzorem roku ubiegłego ufundował też przepiękne pamiątkowe puchary dla zwycięskich miast i gmin w swoich kategoriach.

Przybliżmy czytelnikom zwycięskie miasta i gminy.

W I grupie (do 5 tys. mieszkańców), zwyciężyła gmina Stepnica – woj. zachodniopomorskie, w II grupie (do 5 – 7,5  tys. mieszkańców), wygrało Postomino – woj. zachodniopomorskie, w III grupie (do 7,5 - 15 tys. mieszkańców), i miejsce zajął Popielów – woj. opolskie, w IV grupie ( 15 tys. – 40 tys. mieszkańców), zwyciężyła Limanowa – woj. małopolskie, w V grupie (40 tys. – 100 tys. mieszkańców) triumfowały Suwałki –woj. podlaskie, a w grupie VI (pow. 100 tys. mieszkańców), zwyciężyła Dąbrowa Górnicza – woj. śląskie.

W tym roku uroczyste podsumowanie turnieju połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 13-14 września na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Oczywiście, serdecznie zapraszamy!

W roku bieżącym do Turnieju zgłosiło się ponad 500 gmin i miast. Łącznie blisko 2 mln uczestników w całej Polsce. Korzystając z okazji i gościnnych łam „GMINY”, pragnę jako Przewodniczący serdecznie podziękować w imieniu Centralnej Komisji Turniejowej władzom samorządowym, nauczycielom, wolontariuszom i wszystkim mieszkańcom gmin biorącym udział w turnieju. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy społecznych TKKF i pozostałych 27 stowarzyszeń członków KFSdW. Bez ich ofiarności, zaangażowania i ciężkiej pracy osiągnięcie tak imponujących wyników niebyło by możliwe.

Gratulując wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym, zapraszam już do udziału w VI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XX. Sportowym turnieju Miast i Gmin 2014 wszystkie gminy i miasta Polski.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY