Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 54.

niedziela, 25 sierpień 2013 16:57

PROW – KLUCZ DO ROZWOJU POLSKIEJ WSI

Napisane przez 

Kiedy rozpoczęto wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, chyba nikt się nie spodziewał, że tak bardzo zmieni on standard życia ich mieszkańców. Wartością dodaną do zrealizowanych inwestycji jest ponadto wyzwolenie aktywności i kreatywności samorządów gminnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym w historii Polski programem pomocowym dla sektora rolnospożywczego. Tworzą go unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Program wdraża Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jego budżet wynosi ponad 17,4 mld euro. Cztery osie PROW to: I. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; II. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz IV. LEADER. W ramach tych osi realizowane są 22 działania oraz pomoc techniczna.

Urok różnorodności projektów

W gminie Kolbuszowa (województwo podkarpackie), za unijne dopłaty
w ramach PROW, m.in. rozbudowano Dom Ludowy we wsi Widełka. Obecnie organizowane są tu imprezy lokalne oraz spotkania integracyjne. Wybudowano nowe chodniki, wyposażono też kilka świetlic na terenie gminy. Z pieniędzy
z dotacji zorganizowano plener malarski w Kolbuszowskim skansenie. Zadbano o centra kulturalne we wsi Bukowiec i Kupno, dzięki czemu dorobek lokalnej tradycji i dziedzictwo kulturowe znalazły swoje miejsce. Zakupiono materiały malarskie dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, które rozwijały swoje talenty na warsztatach z profesjonalnymi artystami m.in. z Ukrainy i USA, ale też – Rzeszowa, Mielca, Krakowa, Lublina. Pokonkursowa wystawa odbyła się w budynku gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej.

W Gminie Choceń (województwo kujawsko-pomorskie) starą remizę strażacką przebudowano na Centrum Kultury. Środki na tę inwestycję, z działania „Odnowa i rozwój wsi”, pozyskała Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Po remoncie dawna remiza jest atrakcyjnym budynkiem z przeszkloną elewacją i awangardową wieżą widokową.

W Opolu Lubelskim, w ubiegłym roku, dzięki środkom z działania PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przeprowadzony został generalny remont Kościoła Parafialnego pw. WNMP. Poddano renowacji bezcenny zabytek ziemi opolskiej – boczny ołtarz oraz figury nadziei i miłości Bożej.
W kościele odbywają się obecnie imprezy kulturalne, wystawy historyczne, koncerty. Odnowienie zabytku z XVII w. poprawiło walory estetyczne miejsca
i wizerunku miejscowości.

Różnorodność projektów dofinansowanych z PROW jest imponująca. Od placów zabaw, poprzez okolicznościowe jarmarki, do zakupu maszyn rolniczych
i specjalnego pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Poprzez działanie „Odnowa i rozwój wsi” powstały liczne świetlice, domy kultury, miejsca rekreacji i spędzania wolnego czasu, odnowione zostały obiekty sakralne i lokalne pomniki historyczne. Wszystkie stanowią wsparcie dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, kultywują dziedzictwo narodowe oraz miejscowe tradycje.

Łącznie beneficjenci złożyli 8,2 tys. wniosków na kwotę ponad 4,6 mld zł. Zawarte umowy wyczerpały budżet tego działania w 100 proc. Zrealizowane płatności wyniosły 1,9 mld zł.  Wielu samorządowców twierdzi, że po pierwszych doświadczeniach jest ochota, by wykorzystać jeszcze więcej środków PROW, ale w budżetach gmin brakuje środków na tzw. wkład własny.

Szansa wsi popegeerowskich

W województwie zachodniopomorskim do chwili obecnej złożono 391 wniosków na dofinansowanie. Podpisane już 322 umowy opiewają na kwotę ponad 100,2 mln złotych.

Zrealizowane projekty to m. in.: 194 – wybudowanych lub wyremontowanych budynków o funkcjach rekreacyjnych i społeczno-kulturalnych, 193 – wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 27 – wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury, 48 – tzw. centrów miejscowości sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, kilometry nowych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca rekreacji, odnowione miejsca pamięci, adaptowane na cele publiczne obiekty charakterystyczne dla regionu lub tradycji budownictwa.

Wartość projektów jest zróżnicowana: od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kwoty powyżej miliona. Jednym z nich jest dofinansowana kwotą 1.626.256 zł sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łącko oraz przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Postomino na terenie Gminy Postomino.

W województwie zachodniopomorskim zmieniły się zwłaszcza obszary popegeerowskie. Ich mieszkańcy mają dostęp do infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i turystycznej. To z kolei zaktywizowało lokalne społeczności, które zaangażowały się w organizowanie życia mieszkańców gmin.

LGD, czyli współpraca gmin

W całej Polsce powstało 336 Lokalnych Grup Działania, skupiających po kilka gmin, które nadal ogłaszają nabory wniosków na dofinansowanie kolejnych projektów. LGD realizują małe projekty aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich oraz projekty dotyczące nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości czy odnowy wsi. Dzięki osi LEADER lokalne społeczności decydują o inwestycjach, o projektach odpowiadających lokalnym potrzebom. Łącznie w ramach LGD zawarto ponad 23 tys. umów na kwotę ponad 2,2 mld zł. Zrealizowane płatności wyniosły już ponad 1,2 mld zł.

W ramach osi III wdrażane są działania wspierające samorządy wiejskie w modernizowaniu infrastruktury i przestrzeni publicznej małych miejscowości. Samorządy gminne mają do wykorzystania środki na takie niezbędne inwestycje, jak: budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gospodarka odpadami, pozyskiwanie energii odnawialnej. Wprowadzona zmiana pozwala gminom na budowę i modernizację infrastruktury małych targowisk wiejskich. Mają one poprawić warunki sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Gminy złożyły 4,7 tys. wniosków, z czego umowy zawarto z 3,5 tys. beneficjentów. Zrealizowane płatności to kwota sięgająca 3,9 mld zł.

Ponad sześć milionów wniosków

Do czerwca 2013 r. w ramach realizacji PROW 2007-2013 beneficjenci złożyli łącznie ponad 6,31 mln wniosków. Zawarto ponad 5,23 mln umów na kwotę stanowiącą prawie 845,4 proc. całości alokacji dla Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły już prawie 46,2 mld zł, co stawia Polskę wśród krajów wdrażających Program w najszybszym tempie pośród państw UE.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY