Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 66.

poniedziałek, 27 maj 2013 14:12

Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków europejskich

Napisane przez 

W poprzednim numerze opublikowaliśmy pierwszą część opracowania dotyczącego korekt finansowych. Poniżej prezentujemy drugą część tekstu.

Wymierzanie korekt finansowych

Obowiązek wymierzenia „korekt finansowych”, to znaczy obniżenia dofinansowania przedsięwzięcia ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności powstaje ze względu na ustaloną w prawie wspólnotowym zasadę efektywności wydatków.

Zasada ta, zbliżona w swej istocie do normy z art. 44 ustawy o finansach publicznych uznaje za wydatki kwalifikowane tylko takie, na które w celu osiągania najlepszych efektów zostały poniesione możliwie najmniejsze wydatki. Uchybienie narzuconym normom mogłoby skutkować stratą finansową z winy zamawiającego i nieuzasadnionym kosztem dla podatnika – obywatela Wspólnoty. Z tej przyczyny wszelkie nieuzasadnione koszty, wynikające z naruszenia pierwotnego lub wtórnego ustawodawstwa wspólnotowego, nie mogą być uznane za kwalifikowane, czyli podlegające refundacji.

Działanie polegające na niewłaściwym stosowaniu lub naruszeniu przepisów prawa krajowego lub prawa wspólnotowego, w tym przepisów z zakresu zamówień publicznych może prowadzić do wyrządzenia szkody w budżecie unijnym. Może prowadzić także do naruszenia zasad traktatowych (konkurencji, niedyskryminacji, równego traktowania), a przez to nie może jako sprzeczne z prawem być wspierane przez Wspólnotę.

Do stworzenia systemu korekt i prowadzenia kontroli zobowiązane jest Państwo członkowskie. W przypadku wykrycia w trakcie kontroli nieprawidłowości, państwa członkowskie zobowiązane są do dokonania niezbędnych korekt zgodnie z art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Pełny tekst artykułu w najnowszym wydaniu magazynu „Gmina”. Zapraszamy do lektury!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY